Znak zbawienia... The Sign of Redemption...





(J 3, 14-21)
Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".




    Dzisiaj koncentrujemy naszą uwagę na rozmowie Jezusa z Nikodemem. Kim był Nikodemus? Był bardzo szlachetnym człowiekiem, który należał do Rady Żydowskiej. Spotkał się z Chrystusem w nocy z dwóch powodów, z których pierwsza była pogoda- w nocy było znacznie chłodniej. Ponadto bał się Żydów, ponieważ mógł zostać wykluczony z Rady.

Musimy zwrócić uwagę na słowa Jezusa; powiedział coś bardzo ważnego. Rozmowa skoncentrowała się na znaczeniu krzyża. Chrystus powiedział, że znak z wężem na pustyni był lekarstwem dla Żydów podczas ich podróży przez pustynię. Podkreślił także, że krzyż jest znakiem zbawienia.

W centrum naszej wiary jest Krzyż Chrystusa: dwie skrzyżowane belki, które są znakiem zbawienia.

Święty Paweł powiedział, że Krzyż Chrystusa, to skandal dla Żydów, bzdura dla Greków, ale znak zbawienia dla nas. (List do Koryntian)

Czcimy go, ponieważ wiemy, że Bóg umarł na krzyżu. To jest nasza świętość i klucz do lepszego zrozumienia ludzkości. Jesteśmy w stanie odkryć znaczenie cierpienia, bólu i codziennej rzeczywistości.

Ale jako chrześcijanie nie możemy zatrzymać się na krzyżu, musimy iść naprzód, ponieważ Jezus Chrystus powstał z martwych. Po Wielkim Piątku nadchodzi Święta Niedziela. Śmierć Chrystusa prowadzi nas do zbawienia. Jesteśmy członkami Królestwa Życia. Krzyż nie jest znakiem rezygnacji i porażki, ale zwycięstwa.

Jezu Chryste, niech Twój i mój Krzyż będą drogą nadziei i prawdziwego życia. Amen.




John 3:14-21

God sent his Son so that through him the world might be saved
Jesus said to Nicodemus:
‘The Son of Man must be lifted up
as Moses lifted up the serpent in the desert,
so that everyone who believes may have eternal life in him.
Yes, God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him may not be lost
but may have eternal life.
For God sent his Son into the world
not to condemn the world,
but so that through him the world might be saved.
No one who believes in him will be condemned;
but whoever refuses to believe is condemned already,
because he has refused to believe in the name of God’s only Son.
On these grounds is sentence pronounced:
that though the light has come into the world
men have shown they prefer darkness to the light
because their deeds were evil.
And indeed, everybody who does wrong
hates the light and avoids it,
for fear his actions should be exposed;
but the man who lives by the truth comes out into the light,
so that it may be plainly seen that what he does is done in God.’

Today, we focus our attention on the conversation between Jesus and Nicodemus. Who was Nicodemus? He was a very noble man who belonged to the Jewish Council. He met with Christ because of two reasons, the first one was the weather – at night it was much cooler. Moreover, he was afraid of Jews, because he could be excluded from the Council.


We need to pay attention to the words of Jesus; He said something very important. The conversation concentrated on the meaning of the cross. Christ said that the cross was a remedy for the Jews during their journey through the desert.  He also emphasised that the cross is the sign of salvation and eternal remedy.

In the centre of our faith is the Cross of Christ: two crossed poles which are the sign of Salvation.

Saint Paul said that the Cross of God is a scandal for the Jews, a nonsense for the Greeks but the sign of rescue for us. (The Letter to the Corinthians) 

We venerate it because we know that God died on the Cross. This is our sanctity and the key to better understand humanity. We are able to discover the meaning of suffering, pain and everyday reality.

But as Christians we cannot stop at the Cross, we have to go forward because Jesus Christ has risen from the dead. After Good Friday comes Holy Sunday. Death of Christ leads us to salvation. We are members of the Kingdom of Life. Cross is not the sign of resignation and defeat, but victory.

Jesus Christ, may your and mine Cross be the way of hope and real life. Amen.




Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Dobro i zło... Good and evil...

Przebywanie z Bogiem... Staying with God...

Odpowiedzialność za słowo... Responsibility for the word...