Prawda Was wyzwoli.. The truth makes you free...

(Mk 1,1-8)

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.


Jesteśmy prawie w samym środku Adwentu. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o dwóch mężczyznach - Janu Chrzcicielu i Jezusie. Możemy zauważyć, jak wspaniała była współpraca między nimi, która prowadziła do Boga i Jego miłości i miłosierdzia.

Jezus Chrystus jest Synem Boga i chce nas obdarzyć życiem wiecznym i odkupieniem. Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa i osobą, która przygotowała drogę Bogu.

Święty Jan był bardzo radykalną osobą, ponieważ wiedział, że jego zadaniem jest przygotowanie ludzi na spotkanie z Bogiem. Nie szukał kompromisów, więc powiedział: "Przygotujcie drogę dla Pana".

Chodzi o to, że jeśli chcemy iść za Chrystusem, nie możemy zgodzić się na kompromisy z naszymi grzechami i słabościami.

Adwent to doskonały czas na podejmowanie decyzji; Mogę zerwać ze wszystkim, co zniewala mnie i pozbyć się moich grzechów i słabości.

Nie można wybrać Boga, a jednocześnie służyć złu. Każdego dnia musimy wybierać Boga.

Jeśli chcemy być z Bogiem, musimy bronić prawdy. Aby to uczynić, należy pamiętać o sakramencie pokuty i spowiedzi. To jest jedyny sposób na wybór Boga.

Nauczanie Kościoła Katolickiego jest wciąż niezmienne; prawdziwe doświadczenie Boga, Jego miłości i przebaczenia jest dostępne w sakramencie pojednania.

W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy:

Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem z Nim komunii. Jednocześnie niszczy komunię z Kościołem. Z tego powodu nawrócenie pociąga za sobą zarówno Boże przebaczenie, jak i pojednanie z Kościołem, które są wyrażane i urzeczywistniane w liturgii przez sakrament pokuty i pojednania. n. 1400

Spowiedź (lub ujawnienie) grzechów, nawet z czysto ludzkiego punktu widzenia, uwalnia nas i ułatwia nasze pojednanie z innymi. Poprzez takie przyznanie, człowiek patrzy prosto w grzechy, za które jest winny, bierze za nie odpowiedzialność, a tym samym otwiera się ponownie na Boga i na komunię Kościoła, aby umożliwić nową przyszłość. n. 1455

Jan Chrzciciel mówi nam, abyśmy byli radykalni, jeśli chcemy wybrać Boga, co oznacza, że ​​musimy odrzucić zło w sakramencie spowiedzi.

Boże, chcę należeć do Ciebie.Mark 1:1-8

The beginning of the Good News about Jesus Christ, the Son of God. It is written in the book of the prophet Isaiah:
Look, I am going to send my messenger before you;
he will prepare your way.
A voice cries in the wilderness:
Prepare a way for the Lord, make his paths straight.
and so it was that John the Baptist appeared in the wilderness, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. All Judaea and all the people of Jerusalem made their way to him, and as they were baptised by him in the river Jordan they confessed their sins. John wore a garment of camel-skin, and he lived on locusts and wild honey. In the course of his preaching he said, ‘Someone is following me, someone who is more powerful than I am, and I am not fit to kneel down and undo the strap of his sandals. I have baptised you with water, but he will baptise you with the Holy Spirit.’

We are almost in the middle of advent. Today's Gospel tells us about two men – John the Baptist and Jesus. We can notice how great was the cooperation between them which lead to God and His love and mercy.

Jesus Christ is the Son of God and He wants to bestow us with eternal life and redemption. John the Baptist was the cousin of Jesus and a person who prepared the way for God. 

Saint John was a very radical person because he knew that his task was to prepare people for the meeting with God.  He did not look for compromises so he said: "Prepare the way for the Lord".

The point is that if we want to follow Christ, we cannot agree for compromises with our sins and weaknesses.

The Advent is a perfect time for making decisions; I'd like to break up with everything what enslaves me and get rid of my sins and weaknesses.

It is not possible to choose God and at the same time to serve evil. Every day we  must choose God.

If we want to be with God, we have to defend the truth. In order to do it we must remember about the sacrament of penance and confession. This is only way to choose God.

The teaching of the Catholic Church is still invincible; the true experience of God, His love and forgiveness is available in the sacrament of reconciliation.

In the Catechism of the Catholic Church we may read:

Sin is before all else an offense against God, a rupture of communion with him. At the same time it damages communion with the Church. For this reason conversion entails both God's forgiveness and reconciliation with the Church, which are expressed and accomplished liturgically by the sacrament of Penance and Reconciliation. n. 1400

The confession (or disclosure) of sins, even from a simply human point of view, frees us and facilitates our reconciliation with others. Through such an admission man looks squarely at the sins he is guilty of, takes responsibility for them, and thereby opens himself again to God and to the communion of the Church in order to make a new future possible. n. 1455
John the Baptist tells us to be radical if we want to choose God what means that we have to reject evil in the sacrament of confession.

God, I'd like to belong to you. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Znak zbawienia... The Sign of Redemption...

Wieczny i Codzienny Chleb... Eternal and Daily Bread...