Oczekiwanie.... The Expectation...
(Mk 13,33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

    Następny rok liturgiczny naszego życia. Dzisiaj rozpoczyna się Adwent, czas oczekiwania. Jaki to jest czas? Odpowiedź jest ukryta w nazwie "Adwent". Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do czasu do Cesarstwa Rzymskiego.Kiedy ktoś ważny przybył do miasta, inni krzyczeli: "Adventus, Adventus", co oznacza: "nadchodzi".  Rzymski zwyczaj został przyjęty przez chrześcijan już w pierwszych wiekach.  Zamiast szlachcica z Rzymu, mówiono o nadchodzącym Chrystusie. Od tego czasu mówimy, że Adwent jest przybyciem naszego Zbawiciela.W dzisiejszej Ewangelii według Marka Jezusa Chrystusa mówi nam, abyśmy czuwali. Nasze życie jest pełne czekania na Pana, i na Jego Powtórne Przyjście.I dlaczego powinniśmy czuwać?Przede wszystkim nie wiemy kiedy Chrystus powróci. Jest to tajemnica naszej wiary. Nikt, z wyjątkiem Boga, nie zna daty Powtórnego Przyjścia Zbawiciela.Podczas  czytania Ewangelii, możemy znaleźć  interesujące porównanie. Jesteśmy jak armia gotowa bronić wiary i dać świadectwo prawdzie.Być chrześcijaninem oznacza gotowość  obrony wiary i przynależności do Boga. Wydaje się to być bardzo aktualne, ponieważ chrześcijaństwo jest prześladowane poprzez wojny, zabijanie, krzywdę fizyczną i nienawiść.
Musimy bronić naszej godności i tożsamości, ale nie bronią, która powoduje śmierć, ale naszymi świadectwami. Powinniśmy być w stanie odrzucić wszystko, co niszczy nas jako chrześcijan.Jesteśmy żołnierzami Chrystusa, mamy prawo i obowiązek odrzucenia wszelkiej nienawiści i tego co upokorza naszą wiarę. Ale naszą bronią powinno być  świadectwo wyznawanych Bożych reguł.Jezu Chryste, chcemy być gotowi na Twoje przyjście i bronić naszej godności jako chrześcijan.

Mark 13:33-37
Jesus said to his disciples: ‘Be on your guard, stay awake, because you never know when the time will come. It is like a man travelling abroad: he has gone from home, and left his servants in charge, each with his own task; and he has told the doorkeeper to stay awake. So stay awake, because you do not know when the master of the house is coming, evening, midnight, cockcrow, dawn; if he comes unexpectedly, he must not find you asleep. And what I say to you I say to all: Stay awake!’Next liturgical year of our life. Today starts Advent, the time of expectation. What kind of time is it?  The answer is hidden in the name “Advent”. To understand it, we have to travel back in time to the Roman Empire. 

When somebody important came to a town other people were shouting: “Adventus, Adventus” which means: “he is coming”. This Roman's custom was adopted by Christians from the first centuries. But instead of a nobleman from Rome, they used to say that Christ is coming. Since that time, we say that Advent is the arrival of our Saviour.

In today's Gospel according to Mark Jesus Christ tells us to keep watching. Our life is filled with waiting for the Lord, waiting for His Second Coming.

And why should we keep watching?

First of all, we do not know when Christ will return. It is part of the mystery of our faith. Nobody, except God, knows the date of the Second Coming of the Saviour.

While we are reading the Gospel, we may find one interesting connotation. We are like an army which is ready to defend the faith and give a testimony of truth.

To be a Christian means to be ready to defend faith and to belong to God. It seems to be very up to date because Christendom is persecuted trough wars, killing, physical harm and hatred.


We have to defend our dignity and identity, but not with weapons, which cause death, but with our testimonies. We should be able to reject everything that destroys us as Christians.

We are soldiers of Christ, we have the right and duty to reject all hate. But our weapon should be our faith.

Jesus Christ, we want to be ready for your coming and defend our dignity as Christians.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...

Znak zbawienia... The Sign of Redemption...