Boża szansa... God's chance...

XXV Niedziela Zwykła... XXV Sunday in Ordinary Time...


Dzisiejsza Ewangelia może nas przerazić. Czemu? Z powodu przypowieści, którą możemy w niej znaleźć. Właściciel, który zatrudnił wielu ludzi zapłacił taką samą zapłatę każdemu z nich. Ci, którzy przyszli rano, ci, którzy przyszli w południe, a nawet ci, którzy rozpoczęli swoją pracę wieczorem. Każdy z nich dostał jednego denara.

Ta Ewangelia może być szokująca, ponieważ wydaje się, że właściciel był niesprawiedliwy wobec tych, którzy przybyli wcześniej.

Mamy prawo oceniać jego zachowanie w ten sposób, ale z drugiej strony, przypowieść pokazuje, że nasze postrzeganie świata jest tak różne od Pana. Z punktu widzenia ludzkiego, nie jest słuszne. Ale przypowieść jest przykładem miłosierdzia Jezusa. Ewangelia Mateusza daje obraz miłującego Boga, który nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Ci, którzy zasługują na Jego miłosierdzie i tych, którzy nie.

Nasz wybór jest oparty na niektórych opiniach. Zawsze mówimy, że ludzie są dobrzy czy źli, mili i nieprzyjaźni, zwycięzcy czy przegrani.

Lecz Pan ma tylko jedną kategorię, kocha każdego człowieka i zawsze daje nam szanse zmienić nasze życie. Czasami trudno go zrozumieć, ale to Bóg, nigdy nie traci nadziei w ludzi.

Każdego dnia Kościół walczy o nasze dusze. W szpitalach, hospicjach i innych miejscach, kapłani przynoszą sakramenty i pomagają ludziom wyznać swoje grzechy, nawet w ostatnich minutach ich życia. Toczy się walka do końca świata, walki o dzieci, młodych i starych ludzi, ze względu na słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Boża miłość nigdy  nie ustaje.


Mój Panie, niech Twoja miłość i łaska dotkną mojego serca.

Matthew 20:1-16
Jesus said to his disciples: ‘The kingdom of heaven is like a landowner going out at daybreak to hire workers for his vineyard. He made an agreement with the workers for one denarius a day, and sent them to his vineyard. Going out at about the third hour he saw others standing idle in the market place and said to them, “You go to my vineyard too and I will give you a fair wage.” So they went. At about the sixth hour and again at about the ninth hour, he went out and did the same. Then at about the eleventh hour he went out and found more men standing round, and he said to them, “Why have you been standing here idle all day?” “Because no one has hired us” they answered. He said to them, “You go into my vineyard too.” In the evening, the owner of the vineyard said to his bailiff, “Call the workers and pay them their wages, starting with the last arrivals and ending with the first.” So those who were hired at about the eleventh hour came forward and received one denarius each. When the first came, they expected to get more, but they too received one denarius each. They took it, but grumbled at the landowner. “The men who came last” they said “have done only one hour, and you have treated them the same as us, though we have done a heavy day’s work in all the heat.” He answered one of them and said, “My friend, I am not being unjust to you; did we not agree on one denarius? Take your earnings and go. I choose to pay the last comer as much as I pay you. Have I no right to do what I like with my own? Why be envious because I am generous?” Thus the last will be first, and the first, last.’Today's Gospel may horrify us.  Why? Because of the parable that we can find in it. The owner who hired many people paid the same wage for everybody. Those people who came in the morning, those who came at noon, and even those who started their work in the evening. Each of them got one denarius.

This Gospel may be shocking because it seems that the owner was unfair towards those people who came earlier.

We have the right to judge his behaviour this way, but on the other side, the parable shows that our perception of the world is so different from the Lord’s. From the market’s point of view, it is not right. But the parable is an example of the mercy of Jesus. The Matthew's Gospel gives us the image of loving God who does not divide people into better and worse. Those who deserve His mercy and those who don’t.

Selection based on some opinions is our way of thinking. We always say that people are good or bad, nice or unfriendly, winners or losers.

But the Lord has only one category, He loves every man and always gives us a chance to change our lives. Sometimes it is difficult to understand it, but this is God, He never loses His hope in people.

Every day the Church fights for our souls. In hospitals, hospices and other places, priests bring the sacraments and help people to confess their sins, sometimes in last minutes of their lives. We will fight this battle until the end of the world, the battle for children, young and old people, because of the words of Jesus from the today's Gospel.  God’s love never gives up.


My Lord, may your love and grace touch my heart.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...