Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2017

Boży Pokój... The Lord's Peace...

XII NiedzielaThe XII Sunday in Ordinary Time...

(Mt 10,26-33)
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Życie ludzkie jest pełne uczuć i wydarzeń. Czasem odczuwamy radość i osiągamy sukcesy,…

Boże Ciało... The Corpus Christi...

Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Pańskiej. ( W wielu krajach świata w ten dzień jest celebrowana Uroczystość Bożego Ciała, także na Gibraltarze).


J 6, 51-58
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» 
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, k…

Trójca Święta... The Most Holy Trinity...

(J 3,16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o naturze Trójcy Świętej. Cokolwiek Bóg czyni, zawsze pozostaje w jedności z pozostałymi Osobami Trójcy Świętej. Dzisiaj możemy zadać sobie pytanie o naturę Boga. Jak jest możliwe, że jeden Bóg jest w trzech osobach. Z matematycznego punktu widzenia jest to niemożliwe. Jest to sprzeczność i wielka tajemnica naszej wiary. Pomimo rozwoju technologii i wiedzy nigdy nie będziemy w pełni zrozumieć natury Boga. Jest jednak jeden sposób na zrozumienie Trójcy Bożej - powinniśmy zrozumieć, że Bóg ma tę samą naturę, Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda…

Zesłanie Ducha Świętego... The Pentecost...

(J 20,19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.Podczas głoszenia Ewangelii często mówimy o Bogu Ojcu i Synu. Obok tych dwóch Osób jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Nie oznacza to, że Duch Święty jest mniej ważny niż reszta osób Trójcy Świętej, ale świadczy o wielkiej pokorze Boga, a ta Osoba kieruje nasz wzrok na Boże działanie . Pokazuje i wskazuje, że Bóg jest miłością, tworząc ten świat i odkupując go.

Moc Ducha Świętego uświęca Kościół. On jest dawcą życia, dzięki niemu Kościół trwa ponad 2000 lat, mimo…