Sól ziemi...Salt of earth...

V Niedziela Zwykła... V Sunday in Ordinary Time...(Mt 5,13-16)
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Podczas czytania dzisiejszej Ewangelii, zdajemy sobie sprawę, że Jezus Chrystus wykorzystywał  wiele przypowieści i historii, które wyjaśnione Dobrą Nowinę. Język Jezusa był żywy, a ludzie byli w stanie zrozumieć Dobrą Nowinę.

Tym razem Chrystus używa przypowieść o soli i światła. Sól była i jest powszechnie stosowana w życie codziennym. W przeszłości służyła jako środek konserwujący, a dziś wiele osób stosuje  jako przyprawę.

To porównanie z codzienności, wpłynęły na postrzeganie słów Jezusa jako  potrzebne i konieczne.

Mając "sól" w sobie, to znaczy: być świadkiem Jezusa Chrystusa. Ta duchowa sól jest moją wiarą, zaufaniem do Boga,  przykładem dobra, pokorą i miłością bliźnich.

Jezus Chrystus potrzebuje nas, tak samo jak 2000 lat powołując Apostołów. Dziś my jesteśmy Apostołami, którzy będą tą "solą",  dająca prawdziwy smak wiary i chrześcijaństwa.
Współczesny świat wiele lat temu przestały słuchać nauczycieli, pustych słów, ponieważ ludzie chcą czynów, które świadczą o wielkości chrześcijaństwa.

Zbawiciel dzieli się z nami odpowiedzialność za odkupienia rodzaju ludzkiego. W Ewangelii według Marka czytamy: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Życia chrześcijanina jest współpracą z Bogiem w dziele zbawienia. Zadanie to zostało dane w chrzcie świętym, a potwierdzone w sakramencie bierzmowania.

Jezus mówi, nasze czyny idą przed nami, każde dobro jest świadectwem o Chrystusie. 

 Istnieje związek między dobrem i głoszeniem Ewangelii. Wielu misjonarzy, którzy udali się do Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji, zaczęli głoszenie Jezusa Chrystusa za pomocą dobra i życzliwości, po czym następnie wyjaśniali prawdy wiary. Najpierw zbudowano szpitale, domy, pomagano ludziom w codziennym życiu, a potem głoszono naukę. Po pierwsze misjonarze głosili Ewangelię dobrymi czynami, a następnie słowami.

Dzisiaj ludzie potrzebują miłości Boga, a my jesteśmy świadkami tej miłości.

Jezu Chryste, niech moje życie będzie pięknym przykładem Twojej miłości i apostolstwa.Matthew 5:13-16
Jesus said to his disciples, ‘You are the salt of the earth. But if salt becomes tasteless, what can make it salty again? It is good for nothing, and can only be thrown out to be trampled underfoot by men.
  ‘You are the light of the world. A city built on a hill-top cannot be hidden. No one lights a lamp to put it under a tub; they put it on the lamp-stand where it shines for everyone in the house. In the same way your light must shine in the sight of men, so that, seeing your good works, they may give the praise to your Father in heaven.’


While reading today’s gospel we realise that Jesus Christ used many parables and stories which helped Him to explain the truth about the Good News. He used a vivid language and thanks to that other people were able to understand the gospel.

This time Jesus Christ told them the parable of salt and light. Salt is very important to people.  In the past, it was used as a protective measure and today a lot of people use it as a spice. 

Salt represents something needed and necessary.  

To have "salt" in myself means to be the witness of Jesus Christ. That spiritual salt is our faith, trust in God, humility and love. 

Just like 2000 years ago Jesus still needs Apostles. But today we are the Apostles of Jesus, and because of that we should be the "salt" that gives a real taste of what is faith and Christianity. 

Many years ago the whole world stopped for a while to listen to the teacher. Nowadays, what people need is action, a great proof of Christianity.

Our Saviour places on us great responsibility for redemption. In the gospel according to Mark we can also read: “Go into all the world, and proclaim the Good News to the whole creation.”
Our Christian's life means cooperation with God. This task was given to us through baptism and confirmed in the Sacrament of Confirmation. 

Our actions are the testimony of Christ for the modern world.

There is a relation between goodness and a testimony of our faith. Many missionaries go to Africa, Latin America and Asia; they start preaching trough goodness and kindness, and they try to explain the truth of our faith. They build hospitals, houses, they feed people and help them in many other ways. First of all missionaries preach the gospel through their actions, and later through their words.  

Today people need God's love, and we are the witnesses of this love. 

Jesus Christ, may my life be a beautiful example of your love. 
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...