Fundament Bożej Miłości... Foundation God's Love...


VI Niedziela Zwykła... VI Sunday in Ordinary Time...

(Mt 5,17-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: "Nie zabijaj"; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu <Raka>, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł <Bezbożniku>, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: <Nie cudzołóż*. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: <Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy>. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: <Nie będziesz fałszywie przysięgał*, <lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi>.

Pan daje nam jeden z dłuższych fragmentów Ewangelii, wiele tematów, które są poruszane przez Jezusa.

Chciałbym zatrzymać się na jednym  nauczaniem Jezusa o relacji z innymi ludźmi.

Jeden z pisarzy chrześcijańskich Tomas Merton powiedział, nikt nie samotną wyspą. To prawda, jesteśmy na co dzień wśród różnych ludzi, i nie jest możliwe istnienie samemu, przynajmniej tutaj, bo w każdym czasie spotykamy się z rodziną, w pracy, na ulicy.

Jezus Chrystus jest świadomy tego, i dlatego mówi o życiu w harmonii. Wydaje nam się to coś,  jako  idealizm. Tak, jest to trudne do akceptacji, gdy słyszymy codziennie o wojnach, zbrodniach, nienawiści i braku szacunku dla ludzkości.

Warto przypomnieć,  fundamelną zasadę Boga, będziecie kochać Boga i bliźniego jak siebie samego. Jest to konieczne i potzrebne dla chrześcijanina.

Oczywiście, nie jest to banalne zadanie, brak miłości i szacunku jest wynikiem wielu win i nienawiści, i dla tego tak wiele potzreba modlitwy. Dla Jezusa nic nie jest możliwe.

Chcąc zmienić współczesny świat, i pokonać uprzedzenia, powinniśmy zacząć od nas. 

Myślę, że dziś zapominamy o jednym prostym a z drugiej strony wymagającego słowa, "przepraszam", które uczy nas pokory i szacunku do innych i siebie. Kilka dni temu rozmawiałem z jednym mężczyzną, który powiedział, że nasza godność i szacunek są zbudowane w oparciu o szacunek bliźniego.

Oczywiście, że istnieją sympatie i antypatie, ale realizując przykazanie miłości, jesteśmy w stanie uczynić ten świat trochę lepszym.

Jezu Chryste, daj mi moc i siłę do poszanowania mojego brata i siostry, którzy są moimi bliźnimi.Matthew 5:17-37
Jesus said to his disciples, ‘Do not imagine that I have come to abolish the Law or the Prophets. I have come not to abolish but to complete them. I tell you solemnly, till heaven and earth disappear, not one dot, not one little stroke, shall disappear from the Law until its purpose is achieved. Therefore, the man who infringes even one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be considered the least in the kingdom of heaven; but the man who keeps them and teaches them will be considered great in the kingdom of heaven.
  ‘For I tell you, if your virtue goes no deeper than that of the scribes and Pharisees, you will never get into the kingdom of heaven.
  ‘You have learnt how it was said to our ancestors: You must not kill; and if anyone does kill he must answer for it before the court. But I say this to you: anyone who is angry with his brother will answer for it before the court; if a man calls his brother “Fool” he will answer for it before the Sanhedrin; and if a man calls him “Renegade” he will answer for it in hell fire. So then, if you are bringing your offering to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, go and be reconciled with your brother first, and then come back and present your offering. Come to terms with your opponent in good time while you are still on the way to the court with him, or he may hand you over to the judge and the judge to the officer, and you will be thrown into prison. I tell you solemnly, you will not get out till you have paid the last penny.
  ‘You have learnt how it was said: You must not commit adultery. But I say this to you: if a man looks at a woman lustfully, he has already committed adultery with her in his heart. If your right eye should cause you to sin, tear it out and throw it away; for it will do you less harm to lose one part of you than to have your whole body thrown into hell. And if your right hand should cause you to sin, cut it off and throw it away; for it will do you less harm to lose one part of you than to have your whole body go to hell.
  ‘It has also been said: Anyone who divorces his wife must give her a writ of dismissal. But I say this to you: everyone who divorces his wife, except for the case of fornication, makes her an adulteress; and anyone who marries a divorced woman commits adultery.
  ‘Again, you have learnt how it was said to our ancestors: You must not break your oath, but must fulfil your oaths to the Lord. But I say this to you: do not swear at all, either by heaven, since that is God’s throne; or by the earth, since that is his footstool; or by Jerusalem, since that is the city of the great king. Do not swear by your own head either, since you cannot turn a single hair white or black. All you need say is “Yes” if you mean yes, “No” if you mean no; anything more than this comes from the evil one.’


This time we listened to one of the longest gospels. It covers many subjects that were raised by Jesus. 

I would like to focus on one teaching of Jesus – about relationships with other people. 

One of the Christian writers – Tomas Merton said: “No man is an island.” That's true, every day we spend among different people, and it is not possible to exist alone, at least here, because every time we meet somebody – at home, at work, on the street. 

Jesus Christ knows about it and so he tells us about the importance of living in harmony. It seems to be very idealistic. Yes, it is hard to believe in harmony when we hear about wars, crimes, hatred and lack of respect for humanity. 

It is worth to remind the fundamental law of our faith: “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind [...] and You shall love your neighbour as yourself.” This is Christian imperative given by God and repeated by Jesus. 

Of course, it is not an easy task. Lack of love and respect is the result of hatred, and to change the world we need to pray. For Jesus everything is possible. 

We should start this change with ourselves if we also want to change the modern world and overcome any prejudices.  Good and harmony is what our community needs most. 

I think that we often we forget about one, very simple yet very demanding word – “sorry”, which teaches us humility and respect to other people as well as to ourselves. A couple of days ago I spoke to one man who said that our dignity and authority are built on respect for our neighbours. 

I am aware that we are only humans and we have our likes and dislikes, but if we start with ourselves, we will be able to make this world better. 


Jesus Christ, give me power and strength to respect my brothers and sisters. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Dobro i zło... Good and evil...

Przebywanie z Bogiem... Staying with God...

Odpowiedzialność za słowo... Responsibility for the word...