Królestwo Boga... The Kingdom of God...

(Łk 23,35-43)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.Ostatnia Niedziela Zwykła jest tzw. niedzielą Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Przypomina nam ten dzień, że Jezus jest Królem Świata i każdego stworzenia.


Ten dzień przynosi pytanie, co to jest Królestwo Boże?Możemy znaleźć odpowiedź w dzisiejszej Ewangelii według św. Jezus umarł na krzyżu, lecz przed przed śmiercią powiedział, że Jego Królestwo jest zbudowana na miłości i mądrości.Jezus wycierpiał wiele na krzyżu, ale znalazł siłę, aby mówić o miłości i obiecał  życie wieczne w niebie dla każdego. Mimo cierpienia, Jezus nie zapomniał o człowieku, który przyznał się do winy i poprosił o przebaczenie. Dla Chrystusa, każdy moment jest dobry, aby uratować czyjeś życie, nawet w momencie wielkiego duchowego i fizycznego cierpienia.


Być uczniem Chrystusa i przynależności do Jego Królestwa oznacza, że ​​powinniśmy pamiętać o innych ludziach, tak jak tego uczy nas Jezus Chrystus uczy, gdy umarł na krzyżu. To się nazywa miłość. Miłość do Boga i innych ludzi.


​Jezus mówił wielokrotnie o mądrość. Możemy ją znaleźć w Królestwie Bożym. Jezus Chrystus chce zaprosić nas, abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu, by prowadzić nas przez życie. Dlaczego? Nasze decyzje mają wpływ na innych ludzi. Natura nie lubi pustki, wszystko ma swój mieć sens. Wszystkie nasze działania mają wpływ zarówno na nas, jak i innych ludzi.Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za wszystko, co robimy. Jezus Chrystus dał nam wolność, ale i odpowiedzialność za nią.Jezus stworzył cywilizację miłości i szacunku. Być uczniem Chrystusa znaczy budować życie na mądrości Bożej. Jest bardzo ważne, aby prosić o mądrość w życiu codziennym. Mądrość, która pozwoli nam na podjęcie decyzji w relacji do siebie i do innych ludzi.Modlimy się codziennie, Przyjdź Królestwo Twoje ... Królestwo miłości i mądrości. Niech ten Królestwo Boga mieszkać w naszych sercach.Luke 23:35-43
The people stayed there before the cross watching Jesus. As for the leaders, they jeered at him. ‘He saved others,’ they said ‘let him save himself if he is the Christ of God, the Chosen One.’ The soldiers mocked him too, and when they approached to offer vinegar they said, ‘If you are the king of the Jews, save yourself.’ Above him there was an inscription: ‘This is the King of the Jews.’
  One of the criminals hanging there abused him. ‘Are you not the Christ?’ he said. ‘Save yourself and us as well.’ But the other spoke up and rebuked him. ‘Have you no fear of God at all?’ he said. ‘You got the same sentence as he did, but in our case we deserved it: we are paying for what we did. But this man has done nothing wrong. Jesus,’ he said ‘remember me when you come into your kingdom.’ ‘Indeed, I promise you,’ he replied ‘today you will be with me in paradise.’The Last Sunday in Ordinary Time is the so called Sunday of Jesus Christ, the King of Universe. It reminds us, that Jesus is the King of the World and every creation. 

This day rises a question, what is the Kingdom of God?

We can find the answer in today's Gospel according to Luke. Jesus died on the Cross, but before it, he said that His Kingdom is built on love and wisdom.

Jesus suffered greatly on the cross, but he found strength to talk about love and promised one criminal eternal life in heaven. Despite suffering, Jesus did not forget about another man who admitted his blame and asked for forgiveness. For Christ, every moment is good to rescue someone’s life, even the moment of great spiritual and physical suffering.    

It is a guide for us, as we all as for other people who belong to the Kingdom of God trough the sacrament of Baptism. 

To be the disciple of Christ and to belong to his Kingdom means that we should remember about other people and care for them, just as Jesus Christ taught us when he died on the cross. This is called love. Love for both God and other people. 

The second thing that Jesus talked about is wisdom. We can find it in The Kingdom of God. Jesus Christ wants us to allow Holy Spirit to lead our lives. Why? Our intentions have influence on other people. Nature doesn’t like emptiness, everything has to make sense. All our actions have influence both on us as well as on other people. 

We should take responsibility in everything we do. Jesus Christ has brought us everlasting happiness.

Jesus created the civilisation of love and respect. 

Once again. To be the disciple of Christ means to build life on God’s wisdom. It is very important to ask for wisdom in daily life. The wisdom which will allow us to make decision with respect for other people in mind.

Jesus Christ, we pray every day, thy Kingdom come...  Your Kingdom of love and wisdom. Let this Kingdom dwell in our hearts. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Znak zbawienia... The Sign of Redemption...

Wieczny i Codzienny Chleb... Eternal and Daily Bread...