Adwent... Advent...


(Mt 24,37-44)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Kolejny Adwent w naszym życiu właśnie się rozpoczęła. Ile Adwentów  doświadczyliśmy wcześniej? Wydaje się, że każdy z nich był identyczny, mający na celu przygotowanie nas do Bożego Narodzenia. Nie mniej, każdy Adwent jest unikalny.. Bóg daje nam szansę, aby przygotować nasze serca na przyjście Jezusa Chrystusa. 

Ten moment jest wielką szansa dla nas, aby się zatrzymać i po prostu pomyśleć o naszym życiu.

Jezus nie jest typową osobą. On jest Zbawicielem i Panem Wszechświata. Trzeba być przygotowanym na takiego specjalnego gościa. Nasze serca potrzebują czasu, aby przygotować się na spotkanie z tak ważnej osoby.

To jest prawdziwa łaska od Boga, chociaż to czas wielkiej walki. Czemu? Ponieważ naszymi pokusami będzie zniechęcenia i wątpliwości. To jest walka z naszymi słabościami. Każdego dnia będziemy słyszeć, że to nie ma sensu.

Nowoczesna kultura nie pomaga nam w tym, ponieważ żyjemy w świecie skomercjalizowanym. Na przykład, możemy zobaczyć reklamy związane ze świętami Bożego Narodzenia na długo przed rozpoczęciem Adwentu.

Oczywiście jest również częścią Bożego Narodzenia, ale nie najważniejsza. Bardzo często ludzie tracą prawdziwe znaczenie tego czasu. Sednem są narodziny Jezusa Chrystusa.


Adwent jest bardzo wymagająca, ale piękny czas. Przygotujmy nasze serca dla Jezusa Chrystusa.Matthew 24:37-44
Jesus said to his disciples, ‘As it was in Noah’s day, so will it be when the Son of Man comes. For in those days before the Flood people were eating, drinking, taking wives, taking husbands, right up to the day Noah went into the ark, and they suspected nothing till the Flood came and swept all away. It will be like this when the Son of Man comes. Then of two men in the fields one is taken, one left; of two women at the millstone grinding, one is taken, one left.
  ‘So stay awake, because you do not know the day when your master is coming. You may be quite sure of this that if the householder had known at what time of the night the burglar would come, he would have stayed awake and would not have allowed anyone to break through the wall of his house. Therefore, you too must stand ready because the Son of Man is coming at an hour you do not expect.’


Another Advent in our lives has just begun. How many Advents did we experienced before? It seems that each one of them was identical, aimed at preparing us for Christmas. But it is not true, because every year it is inimitable. God gives us the chance to prepare our hearts. Jesus Chris will come and we should greet Him properly.  

This moment is a big chance for us to stop and just think about our lives.

Jesus is not a typical person. He is the Redeemer and The Lord of the Universe. We should be prepared for such a special guest. Our hearts need time to prepare for meeting with such an important person. 

This time is real grace from God, although very often it is also the time of struggling. Why? Because our biggest enemies will be temptation, discouragement and doubts.  This is a battle with our weaknesses and devil. Every day, we will hear that it makes no sense.

Modern culture does not help us, because we live in a commercialised world. For example, we can see adverts connected with Christmas a long time before the Advent starts. 

Of course this is also a part of Christmas, but not the most important one. Very often people lose the true meaning of this time. The one about the birth of Jesus Christ.    


Advent is a very demanding but beautiful time. Let’s prepare our hearts for Jesus Christ. 

Do góry

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Znak zbawienia... The Sign of Redemption...

Wieczny i Codzienny Chleb... Eternal and Daily Bread...