Bądź wola Twoja... Thy will be done...

XXIX Niedziela zwykła.

(Łk 18,1-8) 

Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?Ewangelia poprzedniej niedzieli przypomniała nam o potrzebie uwielbienia i dziękczynienia Bogu.

Nasze życie jest darem od Boga i uczy nas przez pokorę, jakich wartości należy szukać.

Dzisiaj Jezus używa przypowieść o prawniku i kobietę, która cierpi z powodu prześladowań. Ta kobieta poprosiła o pomoc, ale prawnik nie chciał jej pomóc. Dopiero później zmienił zdanie.

Ta historia przypomina nam o potrzebie modlitwy.

Oczywiście, często prosimy Boga o wiele rzeczy, o zdrowie i błogosławieństwo. Jest to ważne, ale ta kobieta uczy nas jeszcze jednego. Wytrwałości. Łatwo jest się modlić, jeśli wszystko jest w porządku i kiedy otrzymujemy to, co chcemy.

Trudności zaczynają się, gdy modlimy się i nie dostajemy tego, co chcemy.

Czasami ludzie traktują Boga jak "maszynę" do spełnienia życzeń. Ale to nie działa w ten sposób. Bóg jest Ojcem, kto lepiej wie, czego potrzebujemy.

Modlimy się codziennie: "Bądź wola Twoja", modlimy się do Boga. A czasem nie możemy zrozumieć decyzji Boga.

Pięknym przykładem wytrwałości w modlitwie jest Święta Monika. Modliła się  ponad 30 lat za swojego syna Augustyna. Błagała Boga ze łzami w oczach o nawrócenie dla niego. On wysłuchał jej modlitwy.

Jezus Chrystus wysłuchuje naszych modlitw.  Niemniej po pierwsze módlmy się:  "Bądź wola Twoja".


XXIX Sunday in Ordinary Time. 

Luke 18:1-8

Jesus told his disciples a parable about the need to pray continually and never lose heart. ‘There was a judge in a certain town’ he said ‘who had neither fear of God nor respect for man. In the same town there was a widow who kept on coming to him and saying, “I want justice from you against my enemy!” For a long time he refused, but at last he said to himself, “Maybe I have neither fear of God nor respect for man, but since she keeps pestering me I must give this widow her just rights, or she will persist in coming and worry me to death.”’

  And the Lord said ‘You notice what the unjust judge has to say? Now will not God see justice done to his chosen who cry to him day and night even when he delays to help them? I promise you, he will see justice done to them, and done speedily. But when the Son of Man comes, will he find any faith on earth?’The last week’s gospel was about the need to worship and give thanks to God.

Our life is the gift from God and worship teaches us what is humility and what values we should look for.

Today Jesus Christ uses the parable of a lawyer and a poor woman who suffered from persecution. This woman asked for help but the lawyer did not want to help her. Only later he changed his mind.

This story reminds us about the need for prayer.

Of course, we often ask God for a lot of things like health and blessing. It is important, but that woman teaches us one more thing. Persistence. It is easy to pray, when everything is all right and when we receive what we want.

Difficulties start, when we pray and do not get what we want.

Sometimes people treat God like a "machine" to fulfil our wishes. But it does not work like that. God is a Father who knows better what we need. 

We pray every day, "Thy will be done", we pray to God. And sometimes we cannot understand God’s decisions.

A beautiful example of persistence in prayer is Saint Monica. She prayed for over 30 years for her son Augustine. She begged God with tears in her eyes. And He listened to her prayer.


Jesus Christ listens to our prayers.  But first, let us pray:  "Thy will be done".

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...