Świadectwo wiary... The Testimony of the faith...


Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.
(Łk 4,21-30)

Dzisiejsza Ewangelia relacjonuje spotkanie Jezusa w synagodze. Jezus Chrystus przebywa w Nazarecie, w mieście swojego dzieciństwa.
Problemem jest to, że każdy widział go jak dziecko Marry i Józefa. To była wielka konfrontacja natury człowieka i boskości Syna Bożego. Wiele osób nie mogło uwierzyć w Jezusa, bo rozumieli, że Chrystus jest tylko człowiekiem.

Dziś również jesteśmy w stanie "wpaść w tę samą pułapkę". Możemy być chrześcijanami, chrzczeni, uczestniczący w sakramentach, ale może być bardzo powierzchowni w wierze.
Przyjście Jezusa jest nie tylko wydarzeniem historycznym, ale propozycją. To nie jest tylko tradycja i kultura. W rzeczywistości jest to jakość życia. Zwłaszcza, dzisiaj jest to bardzo ważne, teraz, że wartości europejskie i chrześcijańskie mają doświadczenie kryzysu.
Bóg potrzebuje nas jako świadków, aby sprzeciwiać poprawności politycznej, która niszczy nasze wartości.

Jezus Chrystus, który został odrzucony przez swoich rodaków, zaprasza nas do bycia prawdziwymi chrześcijanami.Luke 4:21-30
Jesus began to speak in the synagogue: ‘This text is being fulfilled today even as you listen.’ And he won the approval of all, and they were astonished by the gracious words that came from his lips They said, ‘This is Joseph’s son, surely?’
  But he replied, ‘No doubt you will quote me the saying, “Physician, heal yourself” and tell me, “We have heard all that happened in Capernaum, do the same here in your own countryside.”’ And he went on, ‘I tell you solemnly, no prophet is ever accepted in his own country.
  ‘There were many widows in Israel, I can assure you, in Elijah’s day, when heaven remained shut for three years and six months and a great famine raged throughout the land, but Elijah was not sent to any one of these: he was sent to a widow at Zarephath, a Sidonian town. And in the prophet Elisha’s time there were many lepers in Israel, but none of these was cured, except the Syrian, Naaman.’
  When they heard this everyone in the synagogue was enraged. They sprang to their feet and hustled him out of the town; and they took him up to the brow of the hill their town was built on, intending to throw him down the cliff, but he slipped through the crowd and walked away.

Dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże.


Today's Gospel is report of meeting of Jesus in the Synagogue. Jesus Christ is staying in Nazareth, the town himself of childhood.
The problem is, that everyone has seen him like a child of Marry and Joseph. It was great confrontation between man's nature and divinity the Son of God. A lot of people could not believe in Jesus, because they understood, that Christ is only man.

Today we also are able to   "fall into the same trap". We can be the Christians, to be baptized, take part in sacraments, but could be very casual.

Coming of Jesus is not only the historical events, but  proposition. It is not only tradition and culture. In fact this is quality of life. Especially, today is a very important, now, that European and Christian's values have experience of crisis. 

God needs us as witnesses, so oppose political correctness, which destroys our values. 


Jesus Christ, who has been rejected trough his compatriots, he needs us to being real Christians.

 I  am greeting from Poland. God bless you.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...