Miłosierdzie Boże... Mercy of God...

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
(J 2,1-12)

Jezus z Matką i Apostołami zostali zaproszeni na wesele do Kany. Wydawałoby się to nic nadzwyczajnego, ale pan młody razem z gospodarzem stanęli przed problemem braku wina. To było coś nie do pomyślenia, ponieważ wina było podstawowym napojem dla ówczesnego Izraela. To wydarzenie mogło przynieść wstyd.

Ta kłopotliwa sytuacja stała się okazją do okazania Bóstwa Jezusa Chrystusa. Jezus przemienił wodę w wino, objawiając Swoje Bóstwo. To był pierwszy znak potwierdzający Synostwo Boga. 

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia Jezusa jako ktoś, kto posiada władzę Boga. On jest posłany, aby objawić miłość Boga do człowieka, podkreślając, że dla Boga wszystko jest możliwe. 
Chrystus chce działać w naszym życiu, dając nową jakość naszej egzystencji. Ewangelia wpisuje się w Rok Miłosierdzia. Papież Franciszek rozpoznał, że Miłosierdzie Boże jest ocaleniem dla ludzkości.

Papież Franciszek pisze: "Miłosierdzie Boże jest drogą, która łączy Boga z człowiekiem, która otwiera nasze serca na nadzieję, być kochanym na zawsze , mimo ograniczeń naszego grzechu".

Miłosierdzie Boże jest szansą do pojednania z Bogiem i samym sobą. Miłosierdzie jest miłością, która przebacza nasze grzechy i daje akceptację samego siebie. 
Kilka dni temu oglądałem film o misjonarzach w Ruandzie. Pamiętamy straszną wojnę domową w tym kraju, pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi, na początku XXI wieku. Ludzie zabijali się na wzajem. Kilka lat po zakończeniu wojny powstało Sanktuarium Miłosierdzia w tym kraju. Wielu ludzi przychodzi tam na modlitwę. 
Księża pracujący tam, mówią, że są świadkami cudu pojednania. Ludzie, którzy mają doświadczenie okrutnej wojny, oni dzięki Bogu otrzymali dar przebaczenia Boga w relacji do siebie i osób, które ich prześladowali. To działa. 
Rok Miłosierdzia jest wielką szansą dla mnie oraz dla współczesnego świata.

Święta Faustyno, módl się za nami. 

Dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże. 


In English

There was a wedding at Cana in Galilee. The mother of Jesus was there, and Jesus and his disciples had also been invited. When they ran out of wine, since the wine provided for the wedding was all finished, the mother of Jesus said to him, ‘They have no wine.’ Jesus said ‘Woman, why turn to me? My hour has not come yet.’ His mother said to the servants, ‘Do whatever he tells you.’ There were six stone water jars standing there, meant for the ablutions that are customary among the Jews: each could hold twenty or thirty gallons. Jesus said to the servants, ‘Fill the jars with water’, and they filled them to the brim. ‘Draw some out now’ he told them ‘and take it to the steward.’ They did this; the steward tasted the water, and it had turned into wine. Having no idea where it came from – only the servants who had drawn the water knew – the steward called the bridegroom and said; ‘People generally serve the best wine first, and keep the cheaper sort till the guests have had plenty to drink; but you have kept the best wine till now.’
  This was the first of the signs given by Jesus: it was given at Cana in Galilee. He let his glory be seen, and his disciples believed in him.
John 2:1-11

Jesus, his mother and the Apostles were invited for the wedding in Cana. During the wedding, they discovered that the bridegroom and his father didn’t have enough wine for the guests.

It is something unacceptable, because wine was fundamental drink in Israel. That was a shame for the hosts. But this situation became a manifestation of Christ’s divinity. Jesus turned water into wine and through that revealed, that He is God.
It was the first proof of His divinity.
Today's Gospel presents Jesus as a God.  He was sent to people, to manifest God's love and emphasize that for God everything is possible.

Jesus became a man to change us.

Today's Gospel describes The Year of Mercy which we have now. As the pope Francis said, God's Mercy will rescue people.

In " Misericordiae vultus" he said:
"Mercy: the bridge that connects God and man, opening our hearts to the hope of being loved forever despite our sinfulness."

Mercy is a chance for reconciliation with God. It is love, which forgives sins. So many people do not believe in themselves and they do not believe that God really loves them.  Mercy of God heals all kinds of our wounds.

A few days ago, I watched a movie about missionaries in Ruanda. We all remember the horrible civil war that took place there.  The extremists from Hutu tribe killed hundreds of thousands of people from Tutsi tribe. A couple of years after the war, a  Sanctuary of the Divine Mercy was built in Ruanda. Many people go there now to pray.
The priests who work there are witnesses of many miracles.  People who experienced a cruel war and so many murders receive forgiveness and can experience the God’s mercy.

All we have to do is to believe in God. The Year of Mercy is  a great chance for us. We all need mercy.

Saint Faustyna, pray for us. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...