Świetość... Holy Life...
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
 (Mt 5,1-12a)Dziś obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. Dziękując Bogu za wszystkich świętych, tych, którzy znamy, i których nie znamy.

Dzień Wszystkich Świętych przypomina nam o naszym pierwszym powołaniu - powołaniu do życia świętego. Bez względu na to, jaki rodzaj powołania realizujemy, czy to w małżeństwie czy to samotny, jako kapłan i jako dziecko, zawsze nasza droga powinna wieść do Królestwa Bożego. Dzisiejsza Ewangelia według św. Mateusz mówi nam, że święci są ludźmi, którzy idą drogą do Boga.

Kiedy czytamy ten tekst, wydaje się, że jest to niemożliwe. To nie pasuje do naszego nowoczesnego świata. Obecnie ważny jest to sukces, a nie podążanie za Bogiem.

Ale bycie chrześcijaninem czasami oznacza, że ​​mamy prawo do buntu wobec świata. Dla Boga wszystko jest możliwe.

Jezus Chrystus nie zostawia nas samych. On daje nam modlitwę, sakramenty, zwłaszcza Eucharystię i spowiedź. Jest to realna pomoc dla nas na drodze do życia Świętego.


Kilka tygodni temu, Papież Franciszek, w czasie Mszy w Rzymie ogłosił rodziców św. Teresa od Lisiex, świętymi.

Franciszek powiedział podczas mszy: Święci małżonkowie znaleźli chrześcijańską służbę w rodzinie,na co dzień, przez środowisko budowane w oparciu o wiarę i miłość.

Byli normalni ludźmi, tak jak my.

Módlmy się o świętość.Today we are celebrating All Saints’ Day. We give thanks to God for all the Saints , those who we know, and do not know as well.

All Saints’ Day reminds us about our first vocation - vocation to saint life. No matter what kind of vocation it is – in a marriage or in a single life, as a priest or as a child, it always should be our way to the Kingdom of God. Today’s Gospel according to st. Matthew tells us that beatidutes are people who are going the God's way.

When we read this text, it seems that it is impossible. It does not fit to our modern world. Nowadays, what is important is success, not following the God.

But being a Christian sometimes means that we have to rebel against the world. For God everything is possible.

Jesus Christ does not leave us alone. He gives us prayer, sacraments, especially Eucharist, and confession. This is a real help for us on our way to Holy Life.

One example of holiness is normal life, nothing unreal.

Last time, Pope Francis, during the Mass in Rome declared parents of st. Teresa from Lisiex to be Beatidudes

Pope Francis said during the Mass: Holy spouses found Christian's service in family, every day they built environment which was full of faith and love.

They were normal people, just like we are. 

Let us pray for it.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Miejsce Boga... The Place of God...

Tabor...