Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2014

Świadectwo życia drogą do wiary. XII niedziela zwykła

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10,26-33)Chrystus mówi o zasadniczej relacji między Bogiem a człowiekiem, o wierze. Zaprasza nas do wiary. Wydaje się to tak bardzo oczywiste.…

Chrystus objawia Trójcę Świętą

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. (J 3,16-18)


Dzisiejsza uroczystość stawia nas przed wielką tajemnicą naszej wiary, Trójcą Świętą. Wielu ludzi chciało zgłębić Jej sens. Jednym z nich był św. Augustyn, który zastanawiał się nad istotą Trzech Osób Boskich posiadających tą samą naturę i równych sobie. W pewnym momencie usłyszał wewnętrzny głos przekonywujący  że prędzej dziecko bawiące się na plaży przeleje wodę z morza, niż on zrozumie tajemnicę.
Jeżeli określamy tajemnicę Trójcę Świętą, to ludzki rozum nie zgłębi jej istoty i to nie jest najważniejsze. W Ewangelii św. Jana, Chrystus stawia Siebie w centrum objawienia Bo…
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. 


 (J 20,19-23)
Apostołowie otrzymawszy obiecany Dar z nieba, zostali uświęceni i wyposażeni w moc Boga, by głosić Ewangelię. Duch Święty jest darem, który uświęca człowieka i wskazuje kierunek, jak głosić swoim życiem o Chrystusie. W swojej wolności dajmy się Jemu prowadzić. Dar mądrościDar rozumuDar radyDar męstwaDar umiejętnościDar pobożnościDar bojaźni BożeOwoce Ducha Świętego

miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstr…