niedziela, 25 czerwca 2017

Boży Pokój... The Lord's Peace...


 XII NiedzielaThe XII Sunday in Ordinary Time...

(Mt 10,26-33)
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Życie ludzkie jest pełne uczuć i wydarzeń. Czasem odczuwamy radość i osiągamy sukcesy, ale czasami mamy także negatywne odczucia. Niestety, każdego dnia towarzyszy nam lęk i strach. Doświadczamy niepewności, stajemy się podejrzliwi i nie mamy zaufania.

Te uczucia są częścią codziennego życia każdego z nas. To one towarzyszyły apostołom Jezusa Chrystusa, którzy byli w Wieczerniku. Nawet święty Piotr miał chwilę wątpliwości, na przykład kiedy próbował chodzić po wodzie w Morzu Galilejskim. Również Matka Najświętsza nie wiedziała, co robić, gdy pojawił się Archanioł Gabriel i ogłosił  Jej wiadomość od Boga.

Niepokój i strach to części naszej ludzkości.

Co mówi Jezus? W Ewangelii Chrystus mówi nam: Nie bój się. Jestem z tobą. Wiem, że się boisz, ale ja jestem przy tobie. Nie jestem daleko od ciebie, jestem kimś, kto jest blisko ciebie. Moja śmierć i zmartwychwstanie pokonały zło i uwolniły Cię.

"Nawet włosy na głowie są liczone", mówi Pan. Jesteśmy dziećmi Boga i mamy prawo żyć w wolności i harmonii z przykazaniami Bożymi.

Wiele lat temu otrzymałem mały prezent. To była figurka, ręka obejmowała małą dziewczynkę. Ta statueta symbolizuje Opatrzność Bożą. Jesteśmy jak ta mała dziewczynka w ręku Boga. To nasza wiara; Bóg chroni nas każdego dnia.

Dzięki temu jesteśmy w stanie przezwyciężyć nasze lęki, niepokój i wszystko to, co nas uciska.

Jezusie Chrystusie, chcielibyśmy zawieryć Ci nasze życie, używając słów z modlitwy wieczornej: "Strzeż nas Panie gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Amen". 

Matthew 10:26-33
Jesus instructed the Twelve as follows: ‘Do not be afraid. For everything that is now covered will be uncovered, and everything now hidden will be made clear. What I say to you in the dark, tell in the daylight; what you hear in whispers, proclaim from the housetops.
  ‘Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; fear him rather who can destroy both body and soul in hell. Can you not buy two sparrows for a penny? And yet not one falls to the ground without your Father knowing. Why, every hair on your head has been counted. So there is no need to be afraid; you are worth more than hundreds of sparrows.
  ‘So if anyone declares himself for me in the presence of men, I will declare myself for him in the presence of my Father in heaven. But the one who disowns me in the presence of men, I will disown in the presence of my Father in heaven.’
A human life is full of feelings and events. Sometimes we experience joy and achieve successes, but sometimes, we also experience negative feelings. Unfortunately, every day we are accompanied by anxiety and fear. We experience uncertainty, we become suspicious and we lack trust.

Those feelings are part of everybody’s daily life are do not surprise us. The same feelings accompanied the Apostles of Jesus Christ that lived in the cenacle. Even Saint Peter had his moments of doubt, for example when he tried to walk on the water by the Sea of Galilee. Also the Blessed Mother did not know what to do when Archangel Gabriel appeared and announced the message from God.

Anxiety and fear are parts of our humanity.

What does Jesus say? In the Gospel, Christ tells us: Do not be afraid.  I am with you. I know, that you are afraid, but I am beside you. I am not far from you, I am somebody who is close to you. My death and resurrection defeated evil and freed you.

“Even the hairs of your head have all been counted”, says the Lord. We are children of God and we have the right to live in freedom and harmony with God's commandments.

Many years ago I received a small gift. It was a statuette, a hand covering small girl. This statuette symbolizes God's Providence. We are like that small girl in the hand of God. This is our faith; God protects us every day.

Thanks to that we are able to overcome our fears, anxiety and everything that oppresses us.

Jesus Christ, we would like offer you our lives, using the words from the Night Prayer: Save us, Lord, while we are awake; protect us while we sleep; that we may keep watch with Christ and rest with him in peace.


sobota, 17 czerwca 2017

Boże Ciało... The Corpus Christi...Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Pańskiej. ( W wielu krajach świata w ten dzień jest celebrowana Uroczystość Bożego Ciała, także na Gibraltarze).


J 6, 51-58
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».  Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» 
 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.  Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.  Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.  Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.  To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

Dziś dziękujęmy za wielki skarb naszej wiary, świętej Eucharystii. Uroczystość Najwięcej Ciała i Krwi Chrystusa uczula nas na rzeczywistą obecność Boga wśród nas. Jezus Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii, jeśli ktoś spożywa  moje Ciało i pije moją Krew, będzie w nim prawdziwe życie.

Każda Eucharystia jest niebem dla mojej duszy. Bóg chce zamieszkać w człowieku i umacniać nas. Co oznacza to dla mnie?  Jezus Chrystus nie mówi o biologicznej mocy, ale o czymś więcej, o życiu Bożym, które jest w stanie dać  siłę w życiu duchowym. Bez Boga człowiek jest pozbawiony prawdziwej mocy płynacej z nieba. Innymi słowy, w naszym ciele jest Bóg, a w naszej krwi jest życie Chrystusa.

Myśląc o Eucharystii, przypominam sobie jedną historię z drugiej wojny światowej. Wśród wielu obozów koncentracyjnych w nazistowskich Niemczech, był takowy w Dachau, niedaleko Monachium. Zgromadzono tam księży, w większości katolickich, niewygodnych dla nazistowskiego systemu. Wielu z nich nigdy nie wraciło do domu.

Ci, kapłan, ryzykujący swoim życiem, w ukryciu, odprawili Mszę sw. w budynku obozu. Dlaczego w ukryciu? Ponieważ odprawianie Mszy św. było kategorycznie zakazane, w przypadku okrycia przez strażników jakiejkowiek działalności kapłańskiej,karą była śmierć..

Pomimo tego wielkiego ryzyka księża celebrowali Eucharystię, jednocząc się Bogiem, który był ważniejszy niż ich życie..

Wielu zginęło w okrutnych okolicznościach. Ale ta historia pokazuje nam, jak Eucharystia była ważna dla tych kapłanów, płacąc "najwyjszą cenę",  życie.

Piękna postawa miłości i szacunku do Boga.

 Ten dzień  zaprasza nas do stawiania pytań, jakie jest moje podejście do Eucharystii? Czy to najważniejsze spotkanie w ciągu tygodnia z moim Zbawicielem czy zwykłym obowiązkiem wywodzą się z mojej wiary?

Czy mam czas na niedzielną Mszę świętą, w każdym tygodniu? Czy jestem cierpliwy, mając czas dla Chrystusa, a nie zimno wyrachowany, postrzegając czas na Eucharystię ściśle wyliczony? Czy przychodzę do kościoła na czas?

Czy przyjmuję Komunię Świętą z czystym sercem w uświęcającej łasce? Jeśli popełniam grzech śmiertelny, czy najpierw idę do spowiedzi, a potem idę do komunii świętej?

Te pitania mogą nam pomóc, odpowiedzieć sobie jaka jest moja prawdziwa postawa wobec cennego daru, daru Eucharystii. Eucharystia jest obecnością Boga, a moje przeżywania i przygotowanie do tego wydarzenia jest bardzo ważne.

Jezus Chrystus, chciałbym tylko powiedzieć, bo nie potrafię więcej;  Bądź błogosławiony w Swoim Ciele i Krwi. Amen. John 6:51-58

Jesus said to the Jews:
‘I am the living bread which has come down from heaven.
Anyone who eats this bread will live for ever;
and the bread that I shall give is my flesh,
for the life of the world.’
Then the Jews started arguing with one another: ‘How can this man give us his flesh to eat?’ they said. Jesus replied:
‘I tell you most solemnly,
if you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood,
you will not have life in you.
Anyone who does eat my flesh and drink my blood
has eternal life,
and I shall raise him up on the last day.
For my flesh is real food
and my blood is real drink.
He who eats my flesh and drinks my blood
lives in me
and I live in him.
As I, who am sent by the living Father,
myself draw life from the Father,
so whoever eats me will draw life from me.
This is the bread come down from heaven;
not like the bread our ancestors ate:
they are dead,
but anyone who eats this bread will live for ever.’Today we celebrate the great treasure of our faith - Eucharist. The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ is an evidence of the real presence of God among us. Jesus Christ said in today's Gospel: "He who eats my flesh and drinks my blood lives in me, and I in him."

Any Eucharist is Heaven's food for our soul. God wants to live among us and make us stronger. What does it mean that if we receive Christ's Body, we receive life? Jesus Christ does not speak about biological power, but about something more, about spiritual life. Without God, a man is devoid of the real help of God. In other words, in our body is God, and in our blood is the life of Christ.

I want to tell you one story from the Second Word War. Among many concentration camps in Nazi Germany, there was one in Dachau, near Munich. There were a lot of priestes, usually Catholic, who never came back home.

Those priest very often risked their lives and try to preach and celebrate mass in the Camp's Buildings. It was very dangerous, because the punishment for that was death.

Despite the great risk, those priest wanted to preach, because it was their vocation and they wanted to achieve unity with Jesus Christ.

As I said, many of them were killed. But this story shows us how Eucharist was important for those priests. They risked their lives for God.

It's a beautiful example of love and respect for God.

Today we may ask ourselves one question - what is my attitude towards Eucharist? Is it for me the most important meeting during the week? The meeting with my Saviour, or just a duty that does not bring me happiness?

Do I have time for Sunday's Mass every week? Or am I always in a hurry, even during the Mass, because I have limited my time for a meeting with my God? And do I come to church on time?

Do I receive Holy Communion with pure heart? And If I have any mortal sins, do I first confess them, and after that receive the Body of Christ?

We should think about our real attitude towards this precious gift - the gift of Eucharist. Our preparation for Eucharist is very important.

Blessed be the Lord for His Body and Blood. Amen.


sobota, 10 czerwca 2017

Trójca Święta... The Most Holy Trinity...
(J 3,16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o naturze Trójcy Świętej. Cokolwiek Bóg czyni, zawsze pozostaje w jedności z pozostałymi Osobami Trójcy Świętej. Dzisiaj możemy zadać sobie pytanie o naturę Boga. Jak jest możliwe, że jeden Bóg jest w trzech osobach. Z matematycznego punktu widzenia jest to niemożliwe. Jest to sprzeczność i wielka tajemnica naszej wiary. Pomimo rozwoju technologii i wiedzy nigdy nie będziemy w pełni zrozumieć natury Boga. Jest jednak jeden sposób na zrozumienie Trójcy Bożej - powinniśmy zrozumieć, że Bóg ma tę samą naturę, Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda osoba jest Bogiem.

Aby lepiej zrozumieć Trójcę Świętą, powinniśmy powrócić do naszego chrztu. Zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca Święta jest z nami od początku naszego życia. Otrzymaliśmy Bożą łaskę, ponieważ zostaliśmy ochrzczeni w imię Boga.

Warto skupić się bardziej na relacjach między Bogiem a ludźmi.

Zostaliśmy stworzeni. Nasi rodzice dali nam dar życia, ale Bóg Ojciec uczestniczył w tym dziele stworzenia jako Dawca życia. To, co nazywamy cudem natury Boga. Zostaliśmy stworzeni na wzór Boga.

Należy również pamiętać, że każde stworzenie potrzebuje zbawienia. Jezus Chrystus, Syn Boży, ofiarował zbawienie i zmartwychwstanie, aby zmyć nasze grzechy. Święty Paweł napisał w Liście do Efezjan:

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym 
na wyżynach niebieskich- w Chrystusie. 
 W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 

Duch Święty wzywa nas do bycia świętymi. Ponieważ zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa, poszukiwanie świętości powinno być celem naszego chrześcijaństwa. Duch Święty jest Darem życia, a życie, które On daje, jest świętością.  On na uświęca  przez sakramenty.

Dary te są dowodem na obecność Boga. Bóg dał nam sakramenty, które nas uświęcają.

Bóg żyje w nas. Ten sam Bóg, którego natura jest tak trudna do zrozumienia, wypełnia każde ludzkie życie z niezwykłą łaską Trójcy Świętej.

Niech ta wspólna modlitwa stanie się naszą drogą czci Bogu; Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świetemu, jak była na poczatku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.John 3:16-18
Jesus said to Nicodemus:
‘God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him may not be lost
but may have eternal life.
For God sent his Son into the world
not to condemn the world,
but so that through him the world might be saved.
No one who believes in him will be condemned;
but whoever refuses to believe is condemned already,
because he has refused to believe in the name of God’s only Son.’Today's Gospel reminds us about the nature of the Holy Trinity. Whatever God does, it is always in unity with the remaining Persons of the Holy Trinity. Today, we may also ask ourselves a question about the nature of God. How is it possible that one God is in three persons. From the mathematical point of view it is impossible. One person can never be three; it is a contradiction and the great mystery of our faith. Despite the development of technology and knowledge, we will never fully understand the nature of God. But there is one way to understand the Trinity of God – we must realize that God has the same nature, as the Father, the Son and the Holy Spirit. Every person is God. 

To understand more, we should return to our baptism. We were baptised in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. So, the Holy Trinity is with us from the beginning of our life. We received God’s Grace, because we were baptized in His name. 

It is worth to focus more on the relationship between God and people. 

We were created. Our parents gave us the gift of life, but God the Father took part in this work of creation as the Giver of life. This what we call the miracle of God’s nature. We were created in the image of God.

We should also remember that any creation needs salvation. Jesus Christ, the Son of God, offered His life for salvation and resurrected in order to wash away our sins. Saint Paul wrote in the Letter to the Ephesians: 

Thus he chose us in Christ before the world was made to be holy and faultless before him in love, marking us out for himself beforehand, to be adopted sons, through Jesus Christ. Such was his purpose and good pleasure, to the praise of the glory of his grace, his free gift to us in the Beloved.

The Holy Spirit calls us to be saints. Because we were redeemed by Christ, the search for sanctity should be our Christian’s goal.  The Holy Spirit is the Giver of live and the life that He gives is saint. He sanctifies it through sacraments. 

These gifts are the evidence of God’s presence and also an opportunity to follow God. He gave us the sacraments which can sanctify us. 

Indeed, God lives in us. The same God whose nature is so difficult to understand fills any human life with the amazing grace of the Holy Trinity. 

Let this common prayer become our way to worship God, Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. 

niedziela, 4 czerwca 2017

Zesłanie Ducha Świętego... The Pentecost...
(J 20,19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.Podczas głoszenia Ewangelii często mówimy o Bogu Ojcu i Synu. Obok tych dwóch Osób jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Nie oznacza to, że Duch Święty jest mniej ważny niż reszta osób Trójcy Świętej, ale świadczy o wielkiej pokorze Boga, a ta Osoba kieruje nasz wzrok na Boże działanie . Pokazuje i wskazuje, że Bóg jest miłością, tworząc ten świat i odkupując go.


Moc Ducha Świętego uświęca Kościół. On jest dawcą życia, dzięki niemu Kościół trwa ponad 2000 lat, mimo wielu "historycznych burz". Ludzie gromadzą się w imię Boga na modlitwie, tworząc trwałą Bożą wspólnotę.

 Trzecia Osoba Trójcy Świętej jest mocą świętych sakramentów. Bóg jest obecny wśród swoich ludzi dzięki  Duchowi Świętemu. Modlitwy, nabożeństwa, Eucharystia i każdy sakrament  są widzialnym znakiem działania Boga.

Duchu Święty, odnów nasze serca i oblicze tej ziemi.

John 20:19-23
In the evening of the first day of the week, the doors were closed in the room where the disciples were, for fear of the Jews. Jesus came and stood among them. He said to them, ‘Peace be with you’, and showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy when they saw the Lord, and he said to them again, ‘Peace be with you.
‘As the Father sent me,
so am I sending you.’
After saying this he breathed on them and said:
‘Receive the Holy Spirit.
For those whose sins you forgive,
they are forgiven;
for those whose sins you retain,
they are retained.’While preaching the Gospel, we often mention 3 different persons - God father, the Son and the Holy Spirit - the third person of the Holy Trinity. It does not mean that the Holy Spirit is less important than God father and the Son. The Holy Spirit is our guide, he shows us the right directon. He reminds us that God is love – He created this world and redeemed it.

The Power of the Holy Spirit sanctifies the Church. He wants the Church to be alive. He is the Giver of life, thanks to Him, the Church exists for over 2000 years, despite many "historical storms". People gather in the name of God. The Holy Spirit supports the Church in the present times.

God is present among His people thanks to the power of the Holy Spirit. Prayers, services, Eucharist and every sacrament are the proof of His power.

Holy Spirit, come to our heart and transform human life, so it will become the place of God’s grace.