sobota, 22 października 2016

Pokora... Humility...

(Łk 18,9-14)
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo przejrzysta. Jezus Chrystus mówi nam przypowieść o dwóch ludziach: faryzeuszu i celniku.

Pierwszy z nich modlił się do Boga, dziękując, że jest dobrym człowiekiem, niemającym żadnych słabości.

Drugi poprosił o przebaczenie i miłosierdzie. Która modlitwa była lepsza w oczach Boga?

Oczywiście ta druga, ponieważ faryzeusz miał dużo dumy z sobie, a celnik był pełen bólu i smutku. Był skromny i prosił o litość.

Dla Boga, pokora jest ważniejsza niż duma. Bóg jest pokorny, nie dumny. On ma dużo pokory w sobie.

Faryzeusz, chociaż modlił się do Boga, w rzeczywistości oszukać samego siebie. Był z dala od Boga.

Celnik znalazł prawdziwego Boga, przyznając się do swoich słabości i grzechów, ponieważ Bóg jest miłosierny i pokorny.

Oczywiście, nie jest to łatwe; trzeba dużo pracy, modlitwy i sakramentów (Eucharystii i spowiedzi), ale jest to dobry sposób, aby kroczyć ku Bogu. Droga, która wiedzie przez pokorę.

Poza tym nikt nie lubi ludzi, pełnych pychy. Życie pełne pokory ma znacznie więcej wartości. To jest droga do bycia świadkami miłosierdzia Bożego.

Prośmy Boga, używając słów z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa: " Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje podobny do twego".
Luke 18:9-14
Jesus spoke the following parable to some people who prided themselves on being virtuous and despised everyone else: ‘Two men went up to the Temple to pray, one a Pharisee, the other a tax collector. The Pharisee stood there and said this prayer to himself, “I thank you, God, that I am not grasping, unjust, adulterous like the rest of mankind, and particularly that I am not like this tax collector here. I fast twice a week; I pay tithes on all I get.” The tax collector stood some distance away, not daring even to raise his eyes to heaven; but he beat his breast and said, “God, be merciful to me, a sinner.” This man, I tell you, went home again at rights with God; the other did not. For everyone who exalts himself will be humbled, but the man who humbles himself will be exalted.’Today’s Gospel is very clear. Jesus Christ tells us the parable about two people: The Pharisee and Tax Collector. 

The first one prayed to God and gave Him thanks for not having any weaknesses and being a good man. 

The second one asked for forgiveness and mercy. Which prayer was better in God’s eyes?

Of course the second one because the pharisee had a lot of pride in himself, and the tax collector was filled with pain and sorrow. He was humble and asked for mercy.

For God, humility is more important than pride. God is humble, not proud. He has a lot of humility in Himself. 

The pharisee, although he prayed to God, he in fact deceived himself. He was away from God.

The tax collector found real God by admitting to his own weaknesses and sins, because God is merciful and humble. 

Of course, it is not easy; we need a lot of work, prayers and sacraments (Eucharist and Confession), but this is a good way to get to God. A way which leads through humility.

Besides that, nobody likes people full of pride. A life full of humility has much more values. It is the way to witness God’s mercy.

Let us pray to God using the words from the Litany of the Sacred Heart Of Jesus: “Jesus, meek and humble of heart, make my heart like unto Thine.”

sobota, 15 października 2016

Bądź wola Twoja... Thy will be done...

XXIX Niedziela zwykła.

(Łk 18,1-8) 

Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?Ewangelia poprzedniej niedzieli przypomniała nam o potrzebie uwielbienia i dziękczynienia Bogu.

Nasze życie jest darem od Boga i uczy nas przez pokorę, jakich wartości należy szukać.

Dzisiaj Jezus używa przypowieść o prawniku i kobietę, która cierpi z powodu prześladowań. Ta kobieta poprosiła o pomoc, ale prawnik nie chciał jej pomóc. Dopiero później zmienił zdanie.

Ta historia przypomina nam o potrzebie modlitwy.

Oczywiście, często prosimy Boga o wiele rzeczy, o zdrowie i błogosławieństwo. Jest to ważne, ale ta kobieta uczy nas jeszcze jednego. Wytrwałości. Łatwo jest się modlić, jeśli wszystko jest w porządku i kiedy otrzymujemy to, co chcemy.

Trudności zaczynają się, gdy modlimy się i nie dostajemy tego, co chcemy.

Czasami ludzie traktują Boga jak "maszynę" do spełnienia życzeń. Ale to nie działa w ten sposób. Bóg jest Ojcem, kto lepiej wie, czego potrzebujemy.

Modlimy się codziennie: "Bądź wola Twoja", modlimy się do Boga. A czasem nie możemy zrozumieć decyzji Boga.

Pięknym przykładem wytrwałości w modlitwie jest Święta Monika. Modliła się  ponad 30 lat za swojego syna Augustyna. Błagała Boga ze łzami w oczach o nawrócenie dla niego. On wysłuchał jej modlitwy.

Jezus Chrystus wysłuchuje naszych modlitw.  Niemniej po pierwsze módlmy się:  "Bądź wola Twoja".


XXIX Sunday in Ordinary Time. 

Luke 18:1-8

Jesus told his disciples a parable about the need to pray continually and never lose heart. ‘There was a judge in a certain town’ he said ‘who had neither fear of God nor respect for man. In the same town there was a widow who kept on coming to him and saying, “I want justice from you against my enemy!” For a long time he refused, but at last he said to himself, “Maybe I have neither fear of God nor respect for man, but since she keeps pestering me I must give this widow her just rights, or she will persist in coming and worry me to death.”’

  And the Lord said ‘You notice what the unjust judge has to say? Now will not God see justice done to his chosen who cry to him day and night even when he delays to help them? I promise you, he will see justice done to them, and done speedily. But when the Son of Man comes, will he find any faith on earth?’The last week’s gospel was about the need to worship and give thanks to God.

Our life is the gift from God and worship teaches us what is humility and what values we should look for.

Today Jesus Christ uses the parable of a lawyer and a poor woman who suffered from persecution. This woman asked for help but the lawyer did not want to help her. Only later he changed his mind.

This story reminds us about the need for prayer.

Of course, we often ask God for a lot of things like health and blessing. It is important, but that woman teaches us one more thing. Persistence. It is easy to pray, when everything is all right and when we receive what we want.

Difficulties start, when we pray and do not get what we want.

Sometimes people treat God like a "machine" to fulfil our wishes. But it does not work like that. God is a Father who knows better what we need. 

We pray every day, "Thy will be done", we pray to God. And sometimes we cannot understand God’s decisions.

A beautiful example of persistence in prayer is Saint Monica. She prayed for over 30 years for her son Augustine. She begged God with tears in her eyes. And He listened to her prayer.


Jesus Christ listens to our prayers.  But first, let us pray:  "Thy will be done".

sobota, 24 września 2016

W Bożych oczach... In the eyes of God...

Łk 16,19-31
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo czytelny. Jezus używa przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Ten pierwszy człowiek miał bardzo miłe życie, pełne zabawy i przyjemności, drugi był zawsze głodny i cierpiał odrzucenie.

Jezus nie pozostawia żadnych wątpliwości. W oczach Boga jesteśmy równi. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, szlachetni lub zwykli - jesteśmy dla Niego równi.

Liczy się dla Boga nasze serce i dusza. Dla Niego nie ma znaczenia to, ile mam, ale jak traktuję innych ludzi.

Co tak naprawdę się liczy, to miłość. Bogacz nie miał miłość w swoim sercu. 

Chciałbym podzielić się z wami jedną historię, która wydarzyło się kilka tygodni temu.

Po kanonizacji Matki Teresy,  Papież Franciszek zaprosił biednych ludzi na pizzę. Ludzi, którzy nie wydają się ważni dla świata, ale którzy są bardzo ważni dla Boga.

Jest to bardzo piękny przykład. Wszyscy jesteśmy ważne dla Boga, bez względu na to,  ile posiadamy i jakie zajmujemy stanowiska.


Lk 16,19-31
Jesus said to the Pharisees, ‘There was a rich man who used to dress in purple and fine linen and feast magnificently every day. And at his gate there lay a poor man called Lazarus, covered with sores, who longed to fill himself with the scraps that fell from the rich man’s table. Dogs even came and licked his sores. Now the poor man died and was carried away by the angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried.
  ‘In his torment in Hades he looked up and saw Abraham a long way off with Lazarus in his bosom. So he cried out, “Father Abraham, pity me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in agony in these flames.” “My son,” Abraham replied “remember that during your life good things came your way, just as bad things came the way of Lazarus. Now he is being comforted here while you are in agony. But that is not all: between us and you a great gulf has been fixed, to stop anyone, if he wanted to, crossing from our side to yours, and to stop any crossing from your side to ours.”

  ‘The rich man replied, “Father, I beg you then to send Lazarus to my father’s house, since I have five brothers, to give them warning so that they do not come to this place of torment too.” “They have Moses and the prophets,” said Abraham “let them listen to them..” “Ah no, father Abraham,” said the rich man “but if someone comes to them from the dead, they will repent.” Then Abraham said to him, “If they will not listen either to Moses or to the prophets, they will not be convinced even if someone should rise from the dead.”’


Today's Gospel is very readable. Jesus uses the Parable of the Rich Man and Lazarus. This first man had a very nice life, full of fun and pleasures, the second one was always hungry and suffered from rejection.

Jesus does not leave any doubts. In the eyes of God, we are equal. It does not matter whether we are rich or poor, noble or ordinary – we are equal to Him. 

What counts for God is our heart and soul. For Him, it does not matter what I have but how I treat other people.

What really matters is love. The rich man had no love in his heart. On the other hand, Lazarus, a poor man with heart full of love was redeemed.

In the end of the sermon, I would like to share with you one story which happened a few weeks ago.

After the Canonization of Mother Teresa, Pope Francis invited some poor people for pizza. People, who seem not important  to the world but who are very important to God.

It is a very beautiful example. We are all very important and it does not matter how much do we have or what positions hold.

sobota, 17 września 2016

Walka o zbawienie.. The fighting for salvation...

(Łk 16,1-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Myślę, że dzisiejsza Ewangelia jest bardzo kontrowersyjna. Jezus używa przypowieść o niesprawiedliwym zarządcy. Oczywiście, Jezus nie chce zachęcać do braku sprawiedliwości, ale pokazuje, jak ten człowiek próbował zabezpieczyć swoją przyszłość.

Ewangelia chce pokazać, że zawsze powinniśmy walczyć o zbawienie. W drugiej części Ewangelii Bóg mówi, że każdy ma wielki dar, który powinien być drogą do nieba.

Ten dar jest naszym zadaniem, naszym wyzwaniem, które może pomóc nam osiągnąć życie wieczne.

Czasami ludzie martwią się o tak wiele rzeczy, które wydają się być bardzo ważne, ale zapominają o tym, co jest najbardziej istotną rzeczą dla nas - zbawienie.

Tak, oczywiście, codziennie powinniśmy czynić co w naszej mocy, dla nas i dla innych osób, ponieważ chrześcijaństwo jest religią rzeczywistości.

Ale nie należy zapominać o tym, co jest najważniejsze i walczyć z taką samą determinacją o życie wieczne, jak zarządca z Ewangelii.


Paweł napisał w swoim liście do Filipian: "[...]zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem [...]" 2, 12.


Luke 16:1-13
Jesus said to his disciples, ‘There was a rich man and he had a steward denounced to him for being wasteful with his property. He called for the man and said, “What is this I hear about you? Draw me up an account of your stewardship because you are not to be my steward any longer.” Then the steward said to himself, “Now that my master is taking the stewardship from me, what am I to do? Dig? I am not strong enough. Go begging? I should be too ashamed. Ah, I know what I will do to make sure that when I am dismissed from office there will be some to welcome me into their homes.”
  Then he called his master’s debtors one by one. To the first he said, “How much do you owe my master?” “One hundred measures of oil” was the reply. The steward said, “Here, take your bond; sit down straight away and write fifty.” To another he said, “And you, sir, how much do you owe?” “One hundred measures of wheat” was the reply. The steward said, “Here, take your bond and write eighty.”
  ‘The master praised the dishonest steward for his astuteness. For the children of this world are more astute in dealing with their own kind than are the children of light.
  ‘And so I tell you this: use money, tainted as it is, to win you friends, and thus make sure that when it fails you, they will welcome you into the tents of eternity. The man who can be trusted in little things can be trusted in great; the man who is dishonest in little things will be dishonest in great. If then you cannot be trusted with money, that tainted thing, who will trust you with genuine riches? And if you cannot be trusted with what is not yours, who will give you what is your very own?

  ‘No servant can be the slave of two masters: he will either hate the first and love the second, or treat the first with respect and the second with scorn. You cannot be the slave both of God and of money.’
I think today's Gospel is very controversial. Jesus uses The Parable of the Unjust Steward. Of course, Jesus does not want to approve lack of justice, but he shows, how this man tried to secure his future.

God trough this Gospel wants to show that we should always fighting for salvation. In the second part of the Gospel, He said, that everyone has a great gift which can be the way to heaven.

This gift is our task, our challenge that can help us achieve Eternal Life.

Sometimes people worry about so many things, which seem to be very important, but they forget about what is the most crucial thing for us – redemption.

Yes, of course, every day we should do our best, for us and other people, because Christianity is the religion of reality.

But we should not forget what is the most important thing and fight with the same determination for Eternal Life, like the steward from the Gospel fought for himself.


Saint Paul wrote in his letter to Philippians: "[...] work out your own salvation with fear and trembling [...]" 2, 12.